top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

Definities en toepassingsgebied


De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna
genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden
geplaatst bij Van Cutsem Jente, gedomicilieerd te Langestraat 42, 1740 Ternat, hierna de
“dienstverlener” of de “verkoper” genoemd.


De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper/dienstverlener
en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.
De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de
verkoper/dienstverlener bestelt.


De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.


De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.
Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de
verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene
voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de
verkoper/dienstverlener: www.ergohomeoffice.be, zodat de klant bij het plaatsen van een
bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en
bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.
De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde
te kunnen kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze
wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op
de bestellingen van producten en/of diensten die nadien worden geplaatst.


Aanbod en bestelling


Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) en/of dienst(en) die hij wenst te
bestellen door op de website van de verkoper/dienstverlener te surfen, hij vult de gevraagde
gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.
Nadat de verkoper/dienstverlener vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft
ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden
onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en/of diensten en hun prijs, de voorliggende
algemene voorwaarden of een link naar deze voorwaarden, alsook een indicatie van de
vermoedelijke datum van levering of uitvoering van de bestelling opgenomen.
De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten,
te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens
manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de
betaling van een voorgaande bestelling.


In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens
overmacht, nadat deze door de verkoper/dienstverlener werd aanvaard, zal door de
verkoper/dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van
de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.


Prijs


De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen.
Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting
die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering,
zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.


Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden
afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van
levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten en/of diensten.


Termijnen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de
verkoper/dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene
voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De verkoper/dienstverlener kan niet
aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout
te wijten is.


De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de
overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens
andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper/dienstverlener, geen
enkele andere vordering laten gelden.


In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend
schrijven een ingebrekestelling aan de verkoper/dienstverlener dienen te zenden, waardoor deze
laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde
product(en) te leveren en/of de bestelde diensten uit te voeren.


Eigendomsvoorbehoud


De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling.
Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de klant overgedragen na afhaling of
levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel
1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de
exclusieve eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de
betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te
verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de
klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om deze onroerend te
maken door incorporatie of bestemming, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te
beschikken.


Zolang de verkoper beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in
overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de klant aansprakelijk voor het
onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de klant
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de
producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen ieder risico te verzekeren.
De klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet
met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen
eigendom zijn van de verkoper.


Herroepingsrecht


In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument
die producten en/of diensten op afstand bij de verkoper/dienstverlener bestelt over een termijn
van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of
melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om de verkoper ervan in
kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en
zonder motief te moeten opgeven.


Wat de diensten betreft, begint deze termijn van 14 kalenderdagen te lopen op de dag van het
sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting
van zijn bestelling ontvangt.


Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar
de eerstkomende werkdag.


De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot
herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de verkoper/dienstverlener, via een
formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring
waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.
De consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn
(hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen.


Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van
de consument.


De verkoper/dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze
laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.
De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen
het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht, wat dit product betreft, afstand te
doen van zijn herroepingsrecht.


De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het
verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit
herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek
Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.


De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in
één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht,
in het bijzonder in het geval waarin het goederen betreft die werden vervaardigd volgens de
specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd werden.


Opzegging van de bestelling
De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule
van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst
op te zeggen dient de verkoper/dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn
beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.


Het eventuele voorschot dat door de klant aan de verkoper/dienstverlener werd betaald zal niet
aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de
verkoper/dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage
van 30% van de prijs van de producten en/of diensten die deel uitmaakten van de door de klant
opgezegde bestelling.


Levering en/of uitvoering van de bestelling
De leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen die door de verkoper/dienstverlener werden
aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de verkoper/dienstverlener
niet. Een vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel
geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst
en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.


De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na
integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der
integrale betaling van de bestelling. De klant wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als
enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.


Beschikbaarheid


De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate
waarin zij voorradig zijn.
In geval van onbeschikbaarh
eid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling,
verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt
hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde
levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.


Ontvangst van de bestelling en klachten


De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die
hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de
producten die hij bestelde.


Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 3
werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling
beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en
binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hier geen rekening mee kunnen worden
gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.
Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op
schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 3 werkdagen nadat het feit
dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde
wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden
gehouden.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen het
vervangen van het product en/of de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van
deze producten en/of diensten.


Intellectuele eigendomsrechten


De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website
of de catalogus van de verkoper/dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door
intellectuele eigendomsrechten.


Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten
afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus
van de verkoper/dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren,
uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.


Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen
enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op
om het even welke manier.


Garantie


o Wettelijke garantie voor alle klanten
In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek, is de verkoper
ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten
ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig
verminderen dat de klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een
mindere prijs zou hebben gekocht.


In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant binnen een korte termijn op te
treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal de keuze
hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen
integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling
van de prijs.


De verkoper is er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de
klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De verkoper
is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de
hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de klant gemeld heeft.
Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de klant als garantiecertificaten ten
aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en in hun
originele versie te worden voorgelegd.


o Bijkomende wettelijke garantie voor klanten die de hoedanigheid van consument hebben
In overeenstemming met artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de klant die de
hoedanigheid van consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan
overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich
voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.
Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de
defecte producten.


Echter, indien de herstelling of de vervanging voor de verkoper onmogelijk of buiten verhouding
blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de consument zou teweegbrengen, kan door de verkoper
een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de consument worden voorgesteld, mits
teruggave van de defecte producten door de consument.


Indien de vervangingsonderdelen of de specifieke accessoria, noodzakelijk voor de herstelling van
het product, niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden
gesteld voor het verlies van de mogelijkheid tot gebruik van het product.


De consument is ertoe gehouden de verkoper op schriftelijke wijze en binnen een termijn van
maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in
kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.


Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de consument als
garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de consument te
worden bewaard en te worden voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn begint te
lopen op de datum die op deze documenten wordt vermeld.


Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik,
een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in
overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.


In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is de
aansprakelijkheid van de verkoper te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product. De
verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie
van de gegevens opgeslagen op of middels elektronische apparaten die ter herstelling worden
ingeleverd.


o Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten
De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goede huisvader uit te voeren.
De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten
aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt
vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen,
onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de
dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten
gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een
verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten
gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.


De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn
door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep
zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren,
verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te
hebben verkregen.


De dienstverlener vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, revindicatie of het verzet
van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten een
intellectueel of industrieel eigendomsrecht inroept, of die een daad van oneerlijke concurrentie
stelt.


Aansprakelijkheid


Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de
verkoper/dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet
aansprakelijk is, behoudens bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van
een grove fout of van bedrog in hoofde van de verkoper/dienstverlener aantoont, is de schade
waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse
gevolg is van de fout die aan de verkoper/dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle
andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief
belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de
bestelling.


De klant erkent eveneens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten of
diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het
verlies van cliënteel, enz.


De verkoper/dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens
werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de
klant.


Tenslotte komt het de klant toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of
douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan
bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk
welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met
betrekking tot deze materie gevoerde beleid.


Materialen. Indien de klant aan de verkoper een bepaald procedé oplegt of materialen oplegt van
een bepaalde kwaliteit, of een vooraf bepaald type of origine, dit ondanks het voorbehoud dat
schriftelijk en gemotiveerd door de verkoper werd gemaakt, dan is de verkoper ontheven van
iedere aansprakelijkheid betrekking hebbende op de gebreken van het product die hun oorzaak
vinden in de keuze van het voormeld procedé of de voormelde materialen.


Internet en nieuwe technologieën


De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van
ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden
gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag
en overdracht van gegevens.


De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk
kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door
eventuele applicaties) van de verkoper/dienstverlener of door het internet.
De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de
verkoper/dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.


Diverse bepalingen


Geval van overmacht of toeval. De verkoper/dienstverlener kan noch contractueel, noch
buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet
uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van
overmacht of toeval.


Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de
algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper/dienstverlener
of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de
verkoper/dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de
verkoper/dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze
gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5)
epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen,
8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen
(zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de
telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met
de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper/dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of
een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt
of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper/dienstverlener
ontsnapt.


Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
verkoper/dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de
uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de
verkoper/dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke
termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen.
Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de
ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te
roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.
Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van
onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant
en de verkoper/dienstverlener, is de verkoper/dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van
zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle
openstaande schulden.


Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper/dienstverlener de
overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding
verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding
geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de
verkoper/dienstverlener.


Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid
of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule,
een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere
clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het
overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.


Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter
referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte
van de bepalingen die zij aanduiden.


Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één
van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in
geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen
aan het Belgisch recht.


In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of levering
van de producten/diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten
alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.
In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de
Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel -
https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.


Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling
vast samen met de bemiddelaar.


Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk
aan enige andere rechten.


Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk
arrondissement bevoegd: Brussel

bottom of page